So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm các ngân hàng - Cập nhật lúc 18:50:22 05/12/2019

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân tại 17 ngân hàng được cập nhật mới nhất.

Bảng so sánh lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy và gửi tiết kiệm trực tuyến.

Hai loại lãi suất này có đôi chút khác nhau. Ngân hàng nào có lãi suất cao nhất tháng 12/2019? Cùng WebGiá.com xem bảng bên dưới

Dữ liệu được cập nhật lúc 18:50:22 05/12/2019

Chú thích màu sắc:

  • Màu xanh lá cây là lãi suất %/năm cao nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm.
  • Màu đỏ là lãi suất %/năm thấp nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm

Bảng so sánh lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Lãi suất: %/năm
Ngân hàng Kỳ hạn gửi tiết kiệm
KKH 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
acbChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com8,008,00
Agribankxem tại webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comwebgia.com
Bắc Á0,80https://webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.com7,80https://webgia.comChi tiết tại webgia.com
Bảo ViệtChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comhttps://webgia.comwebgia.com
BIDVwebgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.com6,80Chi tiết tại webgia.comhttps://webgia.com
Đông Áwebgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.com7,00xem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comhttps://webgia.com7,60
MaritimeBankhttps://webgia.comxem tại webgia.com5,40https://webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comhttps://webgia.com7,70
MBBank0,30webgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.com
Nam Á Bank0,50https://webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
NCBxem tại webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.comwebgia.com7,96Chi tiết tại webgia.com8,10webgia.comwebgia.com
OCBhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.com
OceanBankChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.com5,00xem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.comwebgia.com
SCBhttps://webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.com7,10https://webgia.comhttps://webgia.comwebgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.com
SHBChi tiết tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comwebgia.com7,40Chi tiết tại webgia.com
VIBChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.com-xem tại webgia.comwebgia.comhttps://webgia.com
Vietcombankxem tại webgia.com4,30https://webgia.comChi tiết tại webgia.com5,306,80Chi tiết tại webgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.com
VietinBankhttps://webgia.com4,30xem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.com

Bảng so sánh lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Lãi suất: %/năm
Ngân hàng Kỳ hạn gửi tiết kiệm
KKH 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
acbChi tiết tại webgia.com5,505,50https://webgia.comwebgia.com7,20-Chi tiết tại webgia.comxem tại webgia.com
AgribankChi tiết tại webgia.com4,50xem tại webgia.com5,50Chi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.com-
Bắc Á0,80Chi tiết tại webgia.com5,00Chi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com7,90Chi tiết tại webgia.comwebgia.com
Bảo Việt-webgia.comxem tại webgia.com7,40https://webgia.comwebgia.comhttps://webgia.com7,99webgia.com
BIDV0,10webgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.com6,80xem tại webgia.com
Đông Áxem tại webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.com7,00Chi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comwebgia.com
MaritimeBankhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com7,70webgia.com8,10https://webgia.com
MBBankChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com7,40
Nam Á Bankxem tại webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.com8,00https://webgia.comhttps://webgia.com8,508,20webgia.com
NCB-https://webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com7,96webgia.comhttps://webgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.com
OCBhttps://webgia.com5,00Chi tiết tại webgia.com7,30Chi tiết tại webgia.comwebgia.comwebgia.com7,80xem tại webgia.com
OceanBank0,50Chi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comwebgia.comwebgia.comhttps://webgia.com7,20Chi tiết tại webgia.comwebgia.com
SCB-xem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.com8,56webgia.com
SHB-5,00Chi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.com7,407,50
VIBhttps://webgia.com5,00Chi tiết tại webgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Vietcombankhttps://webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comwebgia.comwebgia.com6,80-6,80Chi tiết tại webgia.com
VietinBankhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.com5,1https://webgia.comwebgia.com7,1Chi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng tháng 12/2019, lãi cao nhất - Web giá
4.1 trên 223 đánh giá