Trực tiếp giá vàng thế giới - XAU/USD

Biểu đồ giá vàng trực tiếp

Nguồn: TradingView